SVÁTOST SMÍŘENÍ

Hřeší těžce, jedná-li proti Bohu a řádu, který Bůh dal, vědomě, dobrovolně a v závažné věci. Chybí-li hříšnému skutku některá z uvedených složek, hřeší lehce. Těžký hřích spojení s Kristem a církví přerušuje, lehký narušuje. Těžký hřích Boží život v člověku usmrcuje, lehký v různé míře zraňuje. Hříchy člověka, který se upřímně snaží žít ve spojení s Kristem, bývají lehké. Když se však nedbá na hříchy lehké, narušení a zranění nakonec vedou k hříchům těžkým.

Duch Svatý vede hřešícího křesťana k pokání - smíření. Při něm Duch Svatý obnovuje původní vztah křesťana k Bohu a k společenství církve.

Křesťan se otvírá smíření tím, že hříchů lituje, zříká se jich a touží po intenzivnějším životě s Bohem a církví.

Křesťan se snaží žít v duchu pokání stále. Staletí osvědčila trojici kajících skutků: sebezápor (sebeovládání, zřeknutí se příjemného), skutky zbožnosti (modlitba, Písmo sv., eucharistie, náboženská četba, lítost a napravení následků hříchů),                                        skutky lásky (služba bližním, občanskému i církevnímu společenství).

V pokání žije celé společenství církve: snaží se napravit své hříchy, prosí za odpuštění a obrácení pro sebe, věřící i nevěřící, občanskou společnost, odpouští všem, kdo se proti němu provinili.

Bůh pro Kristovy zásluhy smířil svět se sebou. - Na místě Krista vás vyzýváme: Nechte se smířit s Bohem (2 Kor 5, 19-20).

Ježíš Kristus ve své církvi ustanovil svátost pokání, aby věřící, kteří po křestním obmytí z hříchů znovu upadnou do hříchů, opět nabyli milosti a došli smíření s Bohem.

Křesťan je připojen ke Kristu a přičleněn ke společenství církve, aby spolupracoval na spáse světa. Když se Kristu, církvi a svému poslání vzdaluje, hřeší. Hříchem škodí sobě, protože se odvrací od zdroje dobra, a škodí církvi, protože ji poskvrňuje a oslabuje.

Příprava na zpověď

Před svátostí smíření by se měl křesťan nad sebou svědomitě a upřímně zamyslet. K tomu mohou pomáhat tzv. zpovědní zrcadla, která jsou v kancionálu. 

Svátost smíření se koná pravidelně každý 1. pátek v měsíci, individuální zpovídání je možné si předem domluvit s duchovním správcem. 


Zdroj: Kancionál

Římskokatolická farnost Vamberk, Husovo náměstí 85, 517 54 Vamberk
Všechna práva vyhrazena 2021
Vytvořeno službou Webnode
Vytvořte si webové stránky zdarma!