PRVNÍ SVATÉ PŘIJÍMÁNÍ

Tj. Eucharistie

Vezměte a jezte z toho všichni: Toto je moje tělo, které se za vás vydává. Vezměte a pijte z toho všichni: Toto je kalich mé krve, která se prolévá za vás za všechny na odpuštění hříchů. Toto je smlouva nová a věčná. To konejte na mou památku. (Mešní řád na základě Písma sv.)

Ve slavení mše je eucharistie vrchol činnosti, kterou Bůh v Kristu posvěcuje svět; ona je vrcholem bohopocty, kterou lidé prokazují Otci, klaníce se mu skrze Krista, Božího Syna (Všeobecné pokyny k Římskému misálu). 

Otec poslal svého Syna, aby převedl lidstvo a svět z cesty vedoucí do záhuby na cestu k spáse.

Pán Ježíš, v síle Ducha Svatého, prožíval svůj lidský život jako oběť, tj. zřekl se sám sebe a celou svou osobu, své myšlenky, slova a skutky odevzdal Otci k spáse světa. Jeho darování vyvrcholilo smrtí na kříži. Otec jeho oběť přijal a vzkřísil jej.

Pán Ježíš při poslední večeři uzavřel s učedníky (církví) smlouvu novou a věčnou, smlouvu, že církev připojuje k sobě, tak jako sňatkem spojuje ženich svůj život s nevěstou; smlouvu o tom, že ti, kdo budou mít spoluúčast na jeho oběti, budou mít i spoluúčast na jeho vzkříšení, na jeho životě s Otcem.

Tak je slavení eucharistie zároveň a neoddělitelně díkuvzdání Otci za jeho spásonosnou lásku; z lásky poslal Spasitele Ježíše Krista, který z nás dělá své bratry a sestry;                                              oběť, když církev slaví eucharistii, zpřítomňuje Ježíš Kristus své odevzdání Otci a církev je Otci nabízí; k oběti své Hlavy-Krista připojuje i svoje oběti, nabízí Otci sebe a své radosti i bolesti;            zpřítomnění smlouvy nové a věčné o spojení Krista a církve na způsob manželství; touto smlouvou jsme byli povýšeni do stavu dětí Božích.

Eucharistická slavnost má formu hostiny kolem stolu Božího slova, které slyšíme z Písma sv., a kolem stolu Kristova těla a krve. Je to svatební hostina smlouvy nové a věčné. Eucharistický chléb a víno jsou reálně tělo a krev Kristovy; když je přijímáme, osobně se setkáváme s Pánem Ježíšem. Je to vrcholný způsob našeho spojení s oslaveným Kristem na zemi, předjímka dokonalého spojení s Kristem ve věčnosti.

Eucharistie je svátost jednoty. Prostřednictvím Krista jsme mocí Ducha Svatého sjednoceni s Otcem i se všemi účastníky večeře Beránkovy.

Eucharistie je vrcholná činnost církve. Jejím slavením církev koná památku na svého Pána, zpřítomňuje smlouvu o spáse, zvěstuje a vyznává jeho smrt a vzkříšení a očekává jeho příchod, který spásu dovrší. 

K přijetí svátosti je nutná příprava s duchovním správcem. 


Zdroj: Kancionál

Římskokatolická farnost Vamberk, Husovo náměstí 85, 517 54 Vamberk
Všechna práva vyhrazena 2021
Vytvořeno službou Webnode
Vytvořte si webové stránky zdarma!