SVÁTOST KNĚŽSTVÍ

Jako Otec poslal mne, tak i já posílám vás (Jan 20, 21).

Jděte a hlásejte: Přiblížilo se nebeské království (Mt 10, 7).

To konejte na mou památku (Lk 22, 19).

Svátostí křtu jsme všichni připojeni ke Kristu, a máme tak účast na jeho kněžské službě. Máme ji vykonávat zvláště hlásáním Krista a spoluslavením bohoslužeb (tzv. obecné kněžství Božího lidu).

Z učedníků, které kolem sebe Ježíš shromáždil, vyvolil dvanáct apoštolů. Ty pověřil zvláštní službou v Božím lidu: službou hlásání Božího slova, službou kněžskou, tj. slavením liturgie, a službou pastýřskou, tj. vedením ke Kristově lásce (tzv. svátostné kněžství).

Své pověření předávali apoštolové svým pomocníkům a nástupcům vkládáním rukou, tj. svěcením. Nástupci - biskupové udržují a svěcením předávají toto pověření stále dál.

Svátost kněžství má tři stupně: plně je v biskupech, v různé omezené míře v jejich pomocnících kněžích a jáhnech.

Ke kněžské službě je křesťan povolán Kristem. Musí se na ni pečlivě připravit modlitbou a studiem. Svěcení na každý ze tří stupňů kněžství koná biskup, a to tak, že po modlitbě vkládá ruce na hlavu svěceného jako znamení předání síly Ducha Svatého a pověření ke kněžské službě.

Péče a starost o to, aby kněží byl dostatek a aby svou službu konali dobře, je věcí všech věřících. Je to zvláštní milost pro rodinu i farnost, když si z ní Kristus vyvolí kněze.


Zdroj: Kancionál

Římskokatolická farnost Vamberk, Husovo náměstí 85, 517 54 Vamberk
Všechna práva vyhrazena 2021
Vytvořeno službou Webnode
Vytvořte si webové stránky zdarma!